As we know today’s predominant software development methodology is an AGILE.
According to the AGILE manifesto,

Simplicity — the art of maximizing the amount of work done — is essential.

In AGILE we generally start with user stories. My previous experiences show me that this is the place where simplicity should start.

A common description of user story;
A user story is an informal, general explanation of a software feature written from the perspective of the end-user. Its purpose is to articulate how a software feature will provide value to the customer. (https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories)

In this article, I’m going to write…


Let’s go back in time.

In 2006 Java compiled to JavaScript with Google Web Toolkit(GWT). In 2007 Phyton compiled to JavaScript with pyjamas.

For C/C++ programming languages, in November 2012 when the emscripten released these low-level programming languages also compiled to JavaScript.

If we mentioned C/C++ we need to talk about performance. Let’s have a look at how emscripten works?


Biraz geçmişe gidelim.

2006 yılında Google Web Toolkit(GWT) ile Java kodunu JavaScript koduna compile etti. 2007 yılında ise Phyton kodu pyjamas ile JavaScript koduna compile edildi.

High Level programlama dillerinde durum böyleyken, C/C++ programlama dilleri ise emscripten 2012 Kasım ayında release olduktan sonra JavaScript’e compile edildiler.

C/C++’ın adı geçtiği zaman performanstan bahsetmemek olmaz. emscripten nasıl çalışıyor inceleyelim.


IT endüstrisinde “değişim” hatta “hızlı değişim” son 10 sene içerisinde kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kanıtladı.

Günümüzde hızlı çözümler üretmek ve bu çözümleri en kısa süre içerisinde “deliver” etmek, bir beklenti haline geldiği için bu değişime adapte olmak zorundayız.

https://www.thoughtworks.com/insights/articles/enduring-techniques-technology-radar

Son 10 sene içerisinde endüstri değişime adapte olabilmek için birçok çözüm geliştirmiştir.

Bu yazımda, AGILE IT ana başlığı altında konumlandırabileceğimiz Unit Test konusunu;
Neden Unit Test Yazmalıyız? sorusuna cevap vererek inceleyeceğiz.

Neden Unit Test Yazmalıyız? sorusuna geçmeden önce, Neden Test Yazmalıyız? sorusunu kısaca cevaplayalım.

Neden Test Yazmalıyız?

  • Otomatize edilmiş testler, manual testlerden çok daha ucuz ve çok daha verimlidir. …

Sercan DUMANSIZ

for English content you can visit , sercandumansiz.github.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store